حسین تقی لو

مدیرعامل

مهندسی برق - کنترل

سیدسعید قطب

نایب رئیس هیئت مدیره

مسئول امور مالی

فائزه احمدی

عوض هیئت مدیره

مسئول دپارتمان مکانیک

امیرحسین سفیری

کارشناس

مهندسی برق

مهسا برکابیان

کارشناس

مهندسی برق - مخابرات

فرید آهنی

کارشناس

مسئول ارتباط با صنعت

top